พันเอก ดร. นที ศุกลรัตน์
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์
พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า
กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์