ประมวลภาพการจัดอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศฯ ระดับกลาง
30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559 จัดโดย สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี