การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 01/2562 จังหวัดสุพรรณบุรี...
การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะผู้ประกาศ พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 01/2562 จังหวัดสุพรรณบุรี.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
การอบรมเทคนิคในการทดสอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 1/2562...
การอบรมเทคนิคในการทดสอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 1/2562.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 2/2562 ทางออนไลน์ผ่านระบบ oss สนามสอบกรุงเทพมหานคร...
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 2/2562 ทางออนไลน์ผ่านระบบ oss สนามสอบกรุงเทพมหานคร.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่จัดอบรม
หน่วยงาน
สถานที่จัดอบรม
ระดับ
รุ่น
ช่องทางการติดต่อ (เบอร์ติดต่อ
/ ชื่อผู้ประสานงาน / E-mail ฯลฯ)
31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กรุงเทพฯ)
ระดับต้น
รุ่นที่9
โทรศัพท์:089-049-0297, 084-771-4749
อีเมล์:ac.human.ku@gmail.com
เว็บไซต์หลัก: http://www.human.ku.ac.th/files/index.html
13-16 มิถุนายน 2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กรุงเทพฯ)
ระดับกลาง
รุ่นที่9
โทรศัพท์:089-049-0297, 084-771-4749
อีเมล์:ac.human.ku@gmail.com
เว็บไซต์หลัก: http://www.human.ku.ac.th/files/index.html
14-16 มิถุนายน 2562
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
ห้องสัมมนา 3 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ระดับต้น
รุ่นที่2
โทรศัพท์:02-790-2429
อีเมล์:kothchakornb@thaipbs.or.th
เว็บไซต์หลัก: http://www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy
28-30 มิถุนายน 2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กรุงเทพฯ)
ระดับสูง
รุ่นที่9
โทรศัพท์:089-049-0297, 084-771-4749
อีเมล์:ac.human.ku@gmail.com
เว็บไซต์หลัก: http://www.human.ku.ac.th/files/index.html
10-13 กรกฎาคม 2562
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)
ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ระดับกลาง
รุ่นที่2
โทรศัพท์:02-790-2429
อีเมล์:kothchakornb@thaipbs.or.th
เว็บไซต์หลัก: http://www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครต่อสำนักงาน กสทช.
หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ จัดการทดสอบ
พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
และชำระค่าสมัครทดสอบ
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครต่อสำนักงาน กสทช.
หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ จัดการทดสอบ
พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร และชำระค่าสมัคร
ทดสอบ ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กสทช.
การยื่นคําขอต่ออายุบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ มีขั้นตอน ดังนี้