การจัดอบรมการพัฒนาทักษะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง ครั้งที่ 1...
การจัดอบรมการพัฒนาทักษะผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง ครั้งที่ 1(2562).
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3/2561...
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3/2561.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
พิธีมอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2561...
พิธีมอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2561.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่จัดอบรม
หน่วยงาน
สถานที่จัดอบรม
ระดับ
รุ่น
ช่องทางการติดต่อ (เบอร์ติดต่อ
/ ชื่อผู้ประสานงาน / E-mail ฯลฯ)
16-19 กุมภาพันธ์ 2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กรุงเทพฯ)
ระดับกลาง
รุ่นที่9
23-25 กุมภาพันธ์ 2562
สมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคประชาชน
สถาบันเทคโนโลยีฯ อีสาน จ.นครราชสีมา
ระดับสูง
รุ่นที่3
โทรศัพท์:089-285-7979
อีเมล์:k.jomsurang@gmail.com
1-3 มีนาคม 2562
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กรุงเทพฯ)
ระดับสูง
รุ่นที่9
8-10 มีนาคม 2562
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ระดับต้น
รุ่นที่5
โทรศัพท์:081-000-2579, 025947300 ต่อ 300,301
เว็บไซต์หลัก: http://commarts.dpu.ac.th/news/400/
14-17 มีนาคม 2562
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ระดับกลาง
รุ่นที่5
โทรศัพท์:081-000-2579, 025947300 ต่อ 300,301
เว็บไซต์หลัก: http://commarts.dpu.ac.th/news/400/
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครต่อสำนักงาน กสทช.
หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ จัดการทดสอบ
พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
และชำระค่าสมัครทดสอบ
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครต่อสำนักงาน กสทช.
หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ จัดการทดสอบ
พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร และชำระค่าสมัคร
ทดสอบ ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กสทช.
การยื่นคําขอต่ออายุบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ มีขั้นตอน ดังนี้