ขั้นตอนการยื่นคำขอทำบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามบทเฉพาะกาล ข้อ ๑๙
ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
การยื่นคำขอทำบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีขั้นตอน ดังนี้
 • แบบคำขอ (แบบ ผส.๒) :
  • รับได้ที่ สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) สำนักงาน กสทช. ชั้น ๒๒ อาคารเอ็กซิม ๑๑๙๓ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หรือ
  • ดาวน์โหลด (แบบ ผส.๒) จากเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. (www.nbtc.go.th)
 • รูปถ่ายสีขนาด ๑ นิ้ว แต่งกายสุภาพและถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันยื่นคำขอ ห้ามใช้รูปถ่ายที่เป็นภาพสแกนหรือรูปสติ๊กเกอร์ จำนวน ๑ รูป
 • สำเนาบัตรผู้ประกาศของกรมประชาสัมพันธ์ หรือบัตรผู้ประกาศของสำนักงาน กสทช. พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
 • อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้านาม / เปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล หรือใบแจ้งความ (กรณีบัตรสูญหาย) เป็นต้น
 • ในกรณีที่เป็นบัตรผู้ประกาศของสำนักงาน กสทช.ที่ออกหลังมีประกาศฯ(หมายเลขบนบัตร ๗ หลัก) หมดอายุ ต้องแนบหลักฐานการชำระค่าใช้จ่ายในการออกบัตร ผู้ประกาศฉบับใหม่จำนวนสองร้อยบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเกินวันหมดอายุที่ระบุบนบัตร ต้องชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ ๒ ต่อเดือนของค่าใช้จ่ายที่ต้อง ชำระ โดยเศษของเดือนให้คิดเป็นหนึ่งเดือน

ตัวอย่างการคิดค่าใช้จ่าย

ก่อนบัตรหมดอายุ
จะมีค่าใช้จ่าย ๒๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ร้อยละ ๗) ๑๔   บาท
รวม
๒๑๔ บาท
บัตรหมดอายุ ๑ เดือน
จะมีค่าใช้จ่าย ๒๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ร้อยละ ๗) ๑๔   บาท
ค่าปรับ(ร้อยละ ๒ ต่อเดือน) ๔     บาท
รวม
๒๑๘ บาท


วิธีการชำระ
๑ ชำระด้วยตนเองที่ เคาน์เตอร์รับชำระเงิน สำนักการคลัง ชั้น ๒ อาคาร ๒ สำนักงาน กสทช. (วันและเวลาราชการ)
๒ ชำระด้วยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “สำนักงาน กสทช. บัญชี 1” ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน ประเภทบัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี ๗๙๙ – ๒ – ๙๖๑๔๐ – ๐

หมายเหตุ
 • กรณีที่ผู้ขอทำบัตรผู้ประกาศฯ ไม่ได้มาด้วยตนเอง และมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ต้องมีใบมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตร
  เจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ชุด
 • กรณีที่ส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ ให้แนบซองจดหมาย จำนวน ๑ ซอง พร้อมจ่าหน้าที่อยู่ของผู้ยื่นขอทำบัตรผู้ประกาศฯ เพื่อสำนักงาน กสทช. จัดส่งบัตรผู้ประกาศ
  (ไม่ต้องติดแสตมป์)
สำนักงาน กสทช. จะตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ของเอกสารหลักฐาน และข้อมูลตาม
ข้อ ๑) ทั้งนี้ หากรายละเอียดหลักฐานหรือ
ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ สำนักงาน กสทช.
จะไม่พิจารณาคำขอทำบัตรผู้ประกาศฯ และคืน
เอกสารที่ยื่นมาทั้งหมดแก่ผู้ยื่นขอทำบัตร
ผู้ประกาศฯ
 • กรณีมาด้วยตนเอง หรือให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารหลักฐานขอทำบัตรผู้ประกาศฯ ที่สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ชั้น ๒๒ อาคารเอ็กซิม ๑๑๙๓ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที
 • กรณีส่งเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ ให้จ่าหน้าซองถึง สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการและพัฒนา ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) สำนักงาน กสทช. เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน ๘ (ซอยสายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ วงเล็บมุมซอง เอกสารทำบัตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ใช้เวลาประมาณ ๑๕ วันทำการ นับจากวันที่
  เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน
กรณีบัตรผู้ประกาศฯ สูญหาย / ชำรุด / เปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล / เปลี่ยนคำนำหน้านาม ฯลฯ สำนักงาน กสทช. จะออกบัตรผู้ประกาศให้ใหม่
โดยมีอายุบัตรเท่าที่เหลืออยู่ตามบัตรผู้ประกาศเดิม