ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาสื่อสารมวลชน
(วิทยุ-โทรทัศน์) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
ให้ถือว่าผ่านการอบรมหลักสูตรฯ
ระดับต้น
ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมระดับต้นแล้ว
หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ในสาขาวิชา
สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์)
ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมระดับกลางแล้ว
ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมระดับสูง
เมื่อผ่านการทดสอบตามเกณฑ์
หมายเหตุ: ผู้รับการอบรมที่เข้าอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรม
ตลอดแต่ละหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร
ในแต่ละระดับจากหน่วยงานที่จัดอบรม