สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

บทสัมภาษณ์

ปัญญา นิรันดร์กุล
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประเภทผู้ดำเนินรายการ
แนวคิดในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ด้านการใช้ภาษาไทย
บริษัทเวิร์คพ้อยต์ให้ความสำคัญในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมาก จะเห็นว่าในรายการต่างๆ ของบริษัท จะมีการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม นั่นเพราะเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ดำเนินรายการหรือพิธีกรต้องเป็นผู้ที่ใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง และมีความเข้าใจในเรื่องของการใช้ภาษาไทย การพูดออกเสียงชัดเจน ถูกต้องตามอักขระ ไม่ว่าจะเป็น ร เรือ ล ลิง และคำควบกล้ำ ต้องออกเสียงให้ถูกต้อง เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญลำดับแรกเลยครับ

ความสำคัญในการร่วมกันส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ด้านการใช้ภาษาไทย
การให้ความสำคัญในด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและการใช้ภาษาไทยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีไทยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สิ่งเหล่านี้ ประเทศไทยเรามีของเราเอง ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ วัฒนธรรม และภาษา หลายชาติหลายประเทศไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรพบุรุษให้เรามา เรามีหน้าที่ต้องรักษาไว้ให้ดี และช่วยกันส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังด้วย ประเทศไทยเรามีของดีๆ ทั้งนั้น ช่วยกันรักษาครับ 
Icon-material-file-download.png
Icon-material-file-download@2x.png