สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Project Info

NBTC Announcement

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ ให้ความสำคัญกับ การส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้สนใจในกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้ เป็นผู้ที่มีความสามารถ และมีความรับผิด ชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สื่อมวลชน จึงจัดการอบรมและทดสอบ เพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์ให้กับผู้ที่สนใจ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
 1. ผู้ที่จะขอรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ต้องผ่านการอบรมและผ่านการสอบเพื่อรับบัตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยผู้ที่สมัครสอบ หรือสมัครเข้ารับการอบรมและสอบ จะต้อง มีคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556
 2. ผู้ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศ สามารถเลือกสมัครเข้ารับการอบรมได้ ณ หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการให้เป็นผู้จัดอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องสมัครและเข้ารับการอบรมไปตามลำดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
 3. ผู้สมัครจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเข้ารับการอบรมระดับต้น และมีสิทธิเข้ารับการอบรมระดับกลางได้ทันที ในกรณีที่สำเร็จ การศึกษาในสาขาวิชาสื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป หรือได้ผ่านการอบรม/ฝึกอบรม ดังนี้

  (๑) การอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
  (๒) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้ประกาศของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
  หรือกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือการอบรมหลักสูตร นักจัดรายการจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
 4. ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศระดับสูงแล้ว สามารถยื่นใบสมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศได้ที่ สำนักงาน กสทช. หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้จัดการทดสอบ แล้วแต่กรณี 
 5. เมื่อเข้ารับการทดสอบและสามารถทำคะแนนได้เกินกว่า 50 คะแนน ถือว่าผ่านการทดสอบ จะได้รับบัตรผู้ประกาศใน กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์