สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Contact us

ที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 87 สำนักงาน กสทช. อาคารอำนวยการ ชั้น 5
ถนนพหลโยธิน ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400

โทรศัพท์ : (66) 22710151 - 60
โทรสาร : (66) 22710151
อีเมล์ : @nbtc.go.th