พิธีมอบบัตรผู้ประกาศฯ ประจำปี 2562...
พิธีมอบบัตรผู้ประกาศฯ ประจำปี 2562.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่...
ค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
การอบรมเทคนิคในการทดสอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ครั้งที่ 3/2562...
การอบรมเทคนิคในการทดสอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ครั้งที่ 3/2562.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่จัดอบรม
หน่วยงาน
สถานที่จัดอบรม
ระดับ
รุ่น
ช่องทางการติดต่อ (เบอร์ติดต่อ
/ ชื่อผู้ประสานงาน / E-mail ฯลฯ)
16-19 กรกฎาคม 2563
กรมประชาสัมพันธ์ (สถาบันการประชาสัมพันธ์)
สถาบันการประชาสัมพันธ์
ระดับกลาง
รุ่นที่8
โทรศัพท์:081-406-7395 / 095-658-0290 / 097-235-2359
อีเมล์:pachidarat@gmail.com,
meenat199@hotmail.com,
poung20@hotmail.com,

20-22 กรกฎาคม 2563
กรมประชาสัมพันธ์ (สถาบันการประชาสัมพันธ์)
สถาบันการประชาสัมพันธ์
ระดับสูง
รุ่นที่8
โทรศัพท์:081-406-7395 / 095-658-0290 / 097-235-2359
อีเมล์:pachidarat@gmail.com,
meenat199@hotmail.com,
poung20@hotmail.com,

ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครต่อสำนักงาน กสทช.
หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ จัดการทดสอบ
พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร
และชำระค่าสมัครทดสอบ
ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครต่อสำนักงาน กสทช.
หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตให้ จัดการทดสอบ
พร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร และชำระค่าสมัคร
ทดสอบ ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กสทช.
การยื่นคําขอต่ออายุบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศน์ มีขั้นตอน ดังนี้