สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

คำถามที่พบบ่อย

A
บัตรผู้ประกาศเป็นใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพสำหรับผู้ใช้เสียงทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ถือเป็นศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของบุคลากรที่ทำงานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
A
ไม่มีความผิดเพราะในขณะนี้ กฎหมายยังมิได้กำหนดว่าผู้ประกาศต้องมีบัตรผู้ประกาศ แต่เป็นเรื่องของความสมัครใจที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือแก่บุคคลทั่วไป
A
ท่านสามารถยื่นคำขอเพื่อต่อบัตรผู้ประกาศได้ (รายละเอียดตามLink) โดยบัตรผู้ประกาศมีอายุคราวละ 3ปี นับแต่วันออกบัตร ในกรณีที่บัตรหมดอายุ ให้ยื่นขอรับบัตรผู้ประกาศใหม่ภายใน 60 วันก่อนวันที่บัตรผู้ประกาศเดิมหมดอายุ โดยจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการออกบัตรผู้ประกาศฉบับใหม่จำนวน 200 บาท ในกรณีที่ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดจะต้องชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระ โดยเศษของเดือนให้คิดเป็นหนึ่งเดือน ในกรณีบัตรผู้ประกาศ สูญหาย / ชํารุด / เปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล / เปลี่ยนคํานําหน้านาม หรืออื่นๆ สํานักงาน กสทช. จะออกบัตรผู้ประกาศใบใหม่ โดยมีอายุบัตรเท่าที่เหลืออยู่ตามบัตรผู้ประกาศเดิม
A
บัตรผู้ประกาศมีอายุคราวละ 3ปี นับแต่วันออกบัตร
A
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่องการอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2556 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใน 5 หมวดวิชา ประกอบไปด้วย หมวดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์, หมวดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อง, หมวดวิชาการพัฒนาทักษะด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์, หมวดวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และหมวดวิชาการใช้ภาษา ประการสำคัญเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ
A
สำหรับค่าใช้จ่ายในการอบรม หน่วยงานจัดอบรมสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมแต่ละระดับจากผู้เข้ารับการอบรมได้ ดังนี้
การอบรมระดับต้น ไม่เกิน 4,000.-บาท
การอบรมระดับกลาง ไม่เกิน 5,000.-บาท
การอบรมระดับสูง ไม่เกิน 6,000.-บาท
A
จำเป็นต้องเข้าอบรมหลักสูตรผู้ประกาศใน 3 ระดับ คือระดับต้น กลาง และสูง ต่อจากนั้นจึงมีสิทธิสมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
A
เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมทั้ง 3 ระดับ และสอบผ่านการพิจารณาของคณะทำงานทดสอบ ซึ่งมีเกณฑ์พิจารณา ประกอบด้วย อักขรวิธี ความถูกต้อง ความชัดเจน การนำเสนอ และเสียง รวม 100 คะแนน ผู้ที่สอบผ่านต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน
A
ผลการทดสอบจะขึ้นอยู่กับการตัดสินจากคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนั้นผู้ที่ต้องการผ่านการทดสอบจำเป็นต้องฝึกฝนการอ่านออกเสียง และอักขรวิธีที่ถูกต้อง ซึ่งในการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศฯ ในระดับสูง มีหมวดวิชาการใช้ภาษา สำหรับฝึกฝนและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบ
A
การสมัครเข้ารับการทดสอบแต่ละครั้ง ผู้สมัครจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการทดสอบจำนวน 1,000.-บาท