สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โดยสำนักกำกับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)
ขั้นตอนการฝึกอบรม
สมัครอบรมหลักสูตร ผู้ประกาศ ระดับต้น
ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาสื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศ) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ให้ถือว่าผ่านการอบรมหลักสูตรฯ ระดับต้น
สมัครอบรมหลักสูตร ผู้ประกาศ ระดับกลาง
ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมระดับต้นแล้ว หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ในสาขาวิชา สื่อสารมวลชน (วิทยุ-โทรทัศน์) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
สมัครอบรมหลักสูตร ผู้ประกาศ ระดับสูง
ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมระดับกลางแล้ว
สมัครเข้าทดสอบเพื่อรับใบ ผู้ประกาศในกิจการกระจาย เสียงและกิจการโทรทัศน์
ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมระดับสูง
รับบัตรผู้ประกาศในกิจการ กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เมื่อผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ หมายเหตุ: ผู้รับการอบรมที่เข้าอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรม ตลอดแต่ละหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตร ในแต่ละระดับจากหน่วยงานที่จัดอบรม
 
หลักสูตรการอบรบ
การอบรมระดับต้น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ประกอบด้วยหมวดวิชาอบรม 5 หมวดวิชา คือ
 • หมวดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 • หมวดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • หมวดวิชาการพัฒนาทักษะด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 • หมวดวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 • หมวดวิชามาตรฐานการใช้ภาษา
การอบรมระดับกลาง
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 วัน ประกอบด้วยหมวดวิชาอบรม 5 หมวดวิชา คือ
 • หมวดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 • หมวดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • หมวดวิชาการพัฒนาทักษะด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 • หมวดวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 • หมวดวิชามาตรฐานการใช้ภาษา
การอบรมระดับสูง
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ประกอบด้วยหมวดวิชาอบรม 5 หมวดวิชา คือ
 • หมวดวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 • หมวดวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • หมวดวิชาการพัฒนาทักษะด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 • หมวดวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
 • หมวดวิชามาตรฐานการใช้ภาษา
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ตัวอย่างประกาศนียบัตรหลักสูตรอบรมผู้ประกาศฯ
วันที่จัดอบรม หน่วยงาน สถานที่จัดอบรม ระดับ รุ่น ช่องทางการติดต่อ (เบอร์ติดต่อ
/ ชื่อผู้ประสานงาน / E-mail ฯลฯ)
22 - 24 มีนาคม 2566 กรมประชาสัมพันธ์ (สถาบันการประชาสัมพันธ์) สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ ระดับต้น รุ่นที่ 10 โทรศัพท์: 0859539164
โทรสาร: 02-2985795 ต่อ 5305
อีเมล์: thanida_p@prd.go.th

25 - 28 เมษายน 2566 กรมประชาสัมพันธ์ (สถาบันการประชาสัมพันธ์) สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ ระดับกลาง รุ่นที่ 10 โทรศัพท์: 085-9539164
โทรสาร: 02-2985795 ต่อ 5305
อีเมล์: thanida_p@prd.go.th

10 - 12 พฤษภาคม 2566 กรมประชาสัมพันธ์ (สถาบันการประชาสัมพันธ์) สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ ระดับสูง รุ่นที่ 10 โทรศัพท์: 0859539164
โทรสาร: 02-2985795 ต่อ 5305
อีเมล์: thanida_p@prd.go.th

9-11 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับต้น 14 โทรศัพท์: น.ส.งามชื่น หวานหอม 08-4771-4749 / นางรัชดาภร เหง้าพรหมมินทร์ 09-8780-0550
โทรสาร:
อีเมล์: ac.human.ku@gmail.com
เว็บไซต์หลัก: https://lifelonglearning.human.ku.ac.th/courses/8
22-25 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับกลาง 14 โทรศัพท์: น.ส.งามชื่น หวานหอม 08-4771-4749 / นางรัชดาภร เหง้าพรหมมินทร์ 09-8780-0550
โทรสาร:
อีเมล์: ac.human.ku@gmail.com
เว็บไซต์หลัก: https://lifelonglearning.human.ku.ac.th/courses/8
7-9 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับสูง 14 โทรศัพท์: น.ส.งามชื่น หวานหอม 08-4771-4749 / นางรัชดาภร เหง้าพรหมมินทร์ 09-8780-0550
โทรสาร:
อีเมล์: ac.human.ku@gmail.com
เว็บไซต์หลัก: https://lifelonglearning.human.ku.ac.th/courses/8
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ
หลักเกณฑ์การทดสอบ
ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
การสมัครเข้ารับการทดสอบแต่ละครั้ง ผู้สมัครจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการทดสอบครั้งละ 1,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ตัวอย่างบัตรผู้ประกาศฯ

กิจกรรมล่าสุด

มีนาคม 2566
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน กสทช. จัดงานพิธีมอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2565
สำนักงาน กสทช. จัดงานพิธีมอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์...
            เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักกำกับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ได้จัดงานพิธีมอบบัตรผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2565 ขึ้น ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ให้เกียรติเป็นประธาน และมอบบัตรผู้ประกาศฯ พร้อมด้วย ผศ. ดร.ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 2/2565
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 2/2565
       สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 2/2565          เมื่อวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2565 ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ      ผู้ผ่านการทดสอบฯ ดังกล่าว ได้ที่ ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตร  ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
      
 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0 271 7600 ต่อ 5714, 5715
 
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 2/2565
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 2/2565
ขอแจ้งรายชื่อ วันและเวลาทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 2/2565 พร้อมทั้งวันเวลาเข้ารับการแนะนำก่อนเข้ารับการทดสอบ (สนามสอบ:อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ต้องนำไปในวันสอบ
1.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
2.รูปถ่ายรูปถ่ายสีขนาดไม่เกิน 1 นิ้วครึ่ง หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ฉากหลังสีพื้น และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน สำหรับใช้เป็นรูปที่ปรากฏบนบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 271 7600 ต่อ 5714, 5715
 
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 2/2565
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเส...
สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
- กำหนดการรับสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2565         ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ oss.nbtc.go.th (ระบบ OSS) ของสำนักงาน กสทช.
- สนามสอบกรุงเทพมหานคร จำนวนไม่เกิน 100 คน สอบระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2565
- สถานที่สอบ อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน ) ช่อง 9 MCOT HD (ลงทะเบียน ชั้น 6)
- ก่อนเข้าร่วมการทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และแสดงผลตรวจ ATK (ตรวจภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวันเข้ารับการทดสอบ) ที่ระบุวันและเวลาตรวจที่ชัดเจน หากพบว่ามีเชื้อโควิด-19 จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการทดสอบ
รอแจ้งผลการสมัครและกำหนดช่วงเวลาในการทดสอบ ผ่านทาง SMS หรือช่องทาง         ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ announcer.nbtc.go.th และเพจ Announcer NBTC บัตรผู้ประกาศ สำนักงานกสทช. ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565 ทั้งนี้ รายละเอียดการสมัครทดสอบเป็นไปตามประกาศฯ
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักกำกับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) โทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๑ ๗๖๐๐ ต่อ ๕๗๑๔ , ๕๗๑๕ หรือ     E-Mai: oss.announcer@gmail.com
 

บทสัมภาษณ์

กิตติ สิงหาปัด
กิตติ สิงหาปัด
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประเภทผู้อ่านข่าว
" "การฝึกฝนตัวเองและเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอ จะทำให้เราเป็นผู้ประกาศข่าวที่มีพื้นฐานที่ดีเติบโตได้ต่อไปในอนาคต" "
ปัญญา นิรันดร์กุล
ปัญญา นิรันดร์กุล
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประเภทผู้ดำเนินรายการ
" "ผู้ดำเนินรายการหรือพิธีกรต้องเป็นผู้ที่ใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง และมีความเข้าใจในเรื่องของการใช้ภาษาไทย" "
สายสวรรค์ ขยันยิ่ง
สายสวรรค์ ขยันยิ่ง
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประเภทผู้อ่านข่าว
" "บัตรผู้ประกาศฯ เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจว่าคุณได้เข้าสู่กระบวนการทดสอบ และได้รับการรับรองว่าได้มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง" "
นารากร ติยายน
นารากร ติยายน
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประเภทผู้อ่านข่าว
" "การสอบนั้นไม่ได้ยากเกินไปถ้าคุณมีความพยายาม และเมื่อได้บัตรผู้ประกาศฯ มาแล้ว คุณจะทำงานได้อย่างภาคภูมิใจและอยู่ในอาชีพนี้ได้อย่างยั่งยืน" "
ผุสชา โทณะวณิก
ผุสชา โทณะวณิก
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประเภทผู้ดำเนินรายการ
" "บัตรผู้ประกาศเป็นสิ่งที่บอกว่าเรามีมาตรฐาน การที่เราก้าวเป็นคนเบื้องหน้า ไม่ว่ามุมไหนก็แล้วแต่ เราต้องทำงานอย่างมีมาตรฐาน" "