สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศ

16 พ.ค.
2557
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 0:00 น.

สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศดังกล่าว ประจำปี ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
                   ข้อ ๑ กำหนดวันรับสมัครทดสอบ
                   ระหว่างวันที่ ๑๙ – วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
                   ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบครบจำนวนที่กำหนดในข้อ ๓ แล้ว สำนักงาน กสทช.
จะปิดรับสมัครโดยทันที และผู้สมัครที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบส่วนที่เหลือจะต้องรอการเปิดรับสมัคร
ครั้งต่อไป
                   ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้สมัครทดสอบ
                   ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
                   ๒.๑ มีสัญชาติไทย
                   ๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
                   ๒.๓ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม
          ๒.๔ ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖
ข้อ ๓ จำนวนที่รับสมัครทดสอบ
                   จำนวนไม่เกิน ๒๘๐ คน
                   ข้อ ๔ วิธีการรับสมัครทดสอบ
                   ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วยวิธีการ ดังนี้
                   ๔.๑ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕ ด้วยตนเองที่สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) อาคาร ๔ ชั้น ๒ สำนักงาน กสทช.เลขที่ ๘๗ พหลโยธิน ๘ (สายลม) สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯตามวันเวลาที่กำหนดในข้อ ๑
                   ๔.๒ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อ ๕ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
แบบตอบรับไปที่สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.) อาคาร ๔ ชั้น ๒ สำนักงาน กสทช.เลขที่ ๘๗ พหลโยธิน ๘ (สายลม) สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ วงเล็บมุมซองว่า”สมัครทดสอบบัตรผู้ประกาศ” โดยสำนักงาน กสทช. จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันที่ยื่นใบสมัคร
                   ข้อ ๕ เอกสาร และหลักฐานประกอบการสมัครทดสอบ
                   ๕.๑ สำเนาประกาศนียบัตรการผ่านอบรมผู้ประกาศระดับสูงจากหน่วยงานจัดอบรมพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
                   ๕.๒ รูปถ่ายสีขนาด ๑ นิ้ว แต่งกายสุภาพและถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันที่สมัครเข้ารับการทดสอบ ห้ามใช้รูปถ่ายที่เป็นภาพสแกนหรือรูปสติ๊กเกอร์ จำนวน ๒ รูป
                   ๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ
แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ
                   ๕.๔ เอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ เป็นต้น
                   ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายในการสมัครทดสอบ
                   ผู้สมัครจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการทดสอบจำนวน,๐๗๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ภายในวันที่สำนักงาน กสทช. กำหนด
                   ข้อ ๗ การพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
                   ๗.๑ สำนักงาน กสทช. จะพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบจากเอกสารหลักฐาน
ใบสมัครของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบที่ได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วเท่านั้น
                   ๗.๒ ในกรณีที่สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
ตามที่กำหนด สำนักงาน กสทช. จะยกเลิกผลการสอบเฉพาะบุคคลนั้นโดยทันที
๗.๓ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบจะพิจารณาเรียงลำดับตามวันเวลาที่ยื่น
ใบสมัคร ในกรณียื่นใบสมัครทางไปรษณีย์จะถือตามวันและเวลาที่ประทับตราส่งจากไปรษณีย์ต้นทางเป็นเวลารับสมัคร
                   ๗.๔ การพิจารณาของสำนักงาน กสทช. ถือเป็นที่สิ้นสุด       
                   ข้อ ๘ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
                   ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ จะต้องเข้ารับการทดสอบตามวันและเวลาที่สำนักงาน กสทช. กำหนด ดังนี้
                   ๘.๑ วัน และเวลาทดสอบ

วันที่ ช่วงเวลา
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
ภาคเช้า ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ภาคเช้า ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ภาคเช้า ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ภาคเช้า ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.


                   ๘.๒ สถานที่ทดสอบ
                             อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๖๓/๑ ถนนพระรามที่ ๙ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
                   ข้อ ๙ หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ
                   ๙.๑ เกณฑ์การทดสอบ
                   คณะทำงานทดสอบจะดำเนินการทดสอบ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
                          (๑) อักขรวิธี                  จำนวน ๓๐ คะแนน
                          (๒) ความถูกต้อง              จำนวน ๒๐ คะแนน
                          (๓) ความชัดเจน              จำนวน ๒๐ คะแนน 
                          (๔) การนำเสนอ              จำนวน ๒๐ คะแนน
                          (๕) เสียง                     จำนวน ๑๐ คะแนน
                                                          รวม   ๑๐๐ คะแนน
                   ๙.๒ เกณฑ์การผ่านการทดสอบ
                   ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน
                   ๙.๓ วิธีการทดสอบ
                   ดำเนินการทดสอบ โดยการอ่านบททดสอบตามที่คณะทำงานทดสอบกำหนด

ข้อ ๑๐ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
                   สำนักงาน กสทช. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ และวัน เวลาเข้ารับการทดสอบให้ทราบภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. http://www.nbtc.go.th  และ http://announcer.nbtc.go.th และที่สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. อาคาร ๔ ชั้น ๒ เลขที่ ๘๗ พหลโยธิน ๘ (สายลม) สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ต่อ ๔๖๒, ๔๖๓
                   ข้อ ๑๑ การเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ
          ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสามารถเข้ารับฟังคำแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบได้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. ในวันที่ ๑๘ และวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยจะประกาศรายละเอียดพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ

 

Page views: 21