สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงาน กสทช. จัดงานพิธีมอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2565
สำนักงาน กสทช. จัดงานพิธีมอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์...
            เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักกำกับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ได้จัดงานพิธีมอบบัตรผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2565 ขึ้น ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ. สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ให้เกียรติเป็นประธาน และมอบบัตรผู้ประกาศฯ พร้อมด้วย ผศ. ดร.ภูมิศิษฐ์ มหาเวสน์ศิริ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 2/2565
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 2/2565
       สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 2/2565          เมื่อวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2565 ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ      ผู้ผ่านการทดสอบฯ ดังกล่าว ได้ที่ ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตร  ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
      
 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0 271 7600 ต่อ 5714, 5715
 
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 2/2565
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 2/2565
ขอแจ้งรายชื่อ วันและเวลาทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 2/2565 พร้อมทั้งวันเวลาเข้ารับการแนะนำก่อนเข้ารับการทดสอบ (สนามสอบ:อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ต้องนำไปในวันสอบ
1.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
2.รูปถ่ายรูปถ่ายสีขนาดไม่เกิน 1 นิ้วครึ่ง หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ฉากหลังสีพื้น และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน สำหรับใช้เป็นรูปที่ปรากฏบนบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 271 7600 ต่อ 5714, 5715
 
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง    และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 2/2565
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเส...
สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
- กำหนดการรับสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2565         ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ oss.nbtc.go.th (ระบบ OSS) ของสำนักงาน กสทช.
- สนามสอบกรุงเทพมหานคร จำนวนไม่เกิน 100 คน สอบระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2565
- สถานที่สอบ อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน ) ช่อง 9 MCOT HD (ลงทะเบียน ชั้น 6)
- ก่อนเข้าร่วมการทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และแสดงผลตรวจ ATK (ตรวจภายใน 24 ชั่วโมงก่อนวันเข้ารับการทดสอบ) ที่ระบุวันและเวลาตรวจที่ชัดเจน หากพบว่ามีเชื้อโควิด-19 จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการทดสอบ
รอแจ้งผลการสมัครและกำหนดช่วงเวลาในการทดสอบ ผ่านทาง SMS หรือช่องทาง         ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ announcer.nbtc.go.th และเพจ Announcer NBTC บัตรผู้ประกาศ สำนักงานกสทช. ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565 ทั้งนี้ รายละเอียดการสมัครทดสอบเป็นไปตามประกาศฯ
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักกำกับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) โทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๑ ๗๖๐๐ ต่อ ๕๗๑๔ , ๕๗๑๕ หรือ     E-Mai: oss.announcer@gmail.com
 
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 1/2565
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 1/2565
สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 1/2565     เมื่อวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2565 ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ  ผู้ผ่านการทดสอบฯ ดังกล่าว ได้ที่ ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ เพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (เอกสารแนบ)
      
 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0 271 7600 ต่อ 5714, 5715
 
รายชื่อ​ผู้​เข้า​รับ​การ​ทดสอบ​เพื่อ​รับ​บัตร​ผู้ประกาศ​ฯ​ ครั้ง​ที่​1/2565​ กรุงเทพ​มหานคร​
รายชื่อ​ผู้​เข้า​รับ​การ​ทดสอบ​เพื่อ​รับ​บัตร​ผู้ประกาศ​ฯ​ ครั้ง​ที่​1/2565...
    ขอแจ้งรายชื่อ วันและเวลาทดสอบของผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมทั้งวันเวลาเข้ารับการแนะนำก่อนเข้ารับการทดสอบ (สนามสอบ:อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

สิ่งที่ต้องนำไปในวันสอบ
1.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
2.รูปถ่ายรูปถ่ายสีขนาดไม่เกิน 1 นิ้วครึ่ง หน้าตรง แต่งกายสุภาพ ฉากหลังสีพื้น และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน สำหรับใช้เป็นรูปที่ปรากฏบนบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 271 7600 ต่อ 5714, 5715
 
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 1/2565 ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ oss.nbtc.go.th
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเส...
สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
- กำหนดการรับสมัครพร้อมชำระค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ oss.nbtc.go.th (ระบบ OSS) ของสำนักงาน กสทช.
- สนามสอบกรุงเทพมหานคร จำนวนไม่เกิน 100 คน
- สอบระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2565
- สถานที่สอบ อาคารปฏิบัติการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน ) ช่อง 9 MCOT HD (ลงทะเบียน ชั้น 6)
- ก่อนเข้าร่วมการทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ และแสดงผลตรวจ ATK (ตรวจภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนวันเข้ารับการทดสอบ) ที่ระบุวันและเวลาตรวจที่ชัดเจน หากพบว่ามีเชื้อโควิด-19 จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการทดสอบ
 
 ติดตามการแจ้งผลการสมัครและกำหนดช่วงเวลาในการทดสอบ ผ่านทาง SMS หรือช่องทางข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ nbtc.go.th, announcer.nbtc.go.th และช่องทางเพจ Announcer NBTC บัตรผู้ประกาศ สำนักงานกสทช. ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ รายละเอียดการสมัครทดสอบเป็นไปตามประกาศฯ
          สำนักงาน กสทช. จะประกาศผลการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ภายในวันที่รับทดสอบ และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบอีกครั้ง ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ที่ http://www.nbtc.go.th และ http://announcer.nbtc.go.th
 
.ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักกำกับผัง เนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) โทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5714 , 5715 หรือ E-Mail: oss.announcer@gmail.com
 
ประกาศ กสทช. เรื่องยกเลิกการจัดทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  และคืนค่าใช้จ่ายในการสมัครทดสอบ
ประกาศ กสทช. เรื่องยกเลิกการจัดทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเส...

เนื่องจากรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้มีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล และเมื่อประเมินสถานการณ์แล้วจำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด

สำนักงาน กสทช. จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคืนเงินค่าใช้จ่ายในการสมัครทดสอบ จำนวน ๑,๐๗๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) ให้แก่ผู้สมัคร โดยให้ผู้สมัครยื่นหลักฐานสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร  พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งมาที่อีเมล srijuta.t@nbtc.go.th ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ หากไม่มีผู้ติดต่อขอรับเงินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงาน กสทช. จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๗๐-๘๘๘๘ ต่อ ๕๗๑๓, ๕๗๑๔ และ ๕๗๑๕

ประกาศเลื่อนวันทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ประกาศเลื่อนวันทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยกำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ และกำหนดการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในวันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. นั้น
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้ารับการอบรมและการทดสอบฯ ดังกล่าว ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอเลื่อนกำหนดการเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง โดยจะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่การทดสอบฯ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. http://www.nbtc.go.th ต่อไป