สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เดือนตุลาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและก...
สำนักงาน กสทช. ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ จำนวน 124 คน การทดสอบเมื่อวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2558 และ 5 – 6, 12 – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่บมจ.อสมท กรุงเทพมหานคร และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนตุลาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเส...
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ  ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน กสทช. จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบไว้ ตามรายละเอียดด้านล่างดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ได้คัดเลือกตามผู้สมัครที่มีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ และเรียงตามลำดับเวลาของที่มายื่นเอกสารใบสมัคร (สำหรับไปรษณีย์ ถือตามเวลาที่ลงทะเบียนทาง EMS)  

สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อสามารถขอรับเอกสารคืนได้ด้วยตนเองที่ สำนักงาน กสทช. อาคารเอ็กซิม ชั้น 22 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ เดือนตุลาคม 2558
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ เดือนตุลาคม 2558
สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2558  

กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2558 – 2 ตุลาคม 2558 โดยแบ่งเป็น 2 สนามสอบดังนี้


1 สนามสอบกรุงเทพมหานคร ณ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 280 คน สอบระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม  – 6 พฤศจิกายน 2558

2 สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 140 คน สอบระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2558

**โดยผู้เข้ารับการทดสอบ 1 ท่าน สามารถเลือกสนามสอบได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น**

และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ และวัน เวลาเข้ารับการทดสอบให้ทราบภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. http://www.nbtc.go.th และ http://announcer.nbtc.go.th และที่สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. ชั้น 22 อาคารเอ็กซิม  1193 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 7600, 0 2271 7500 ต่อ 5518 – 5520

รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายพร้อมใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและก...
สำนักงาน กสทช. ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ จำนวน 115 คน การทดสอบเมื่อวันที่ 18 19 25 และ26 มีนาคม 2558 ที่ บมจ. อสมท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำเดือนมีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเส...
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ  ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน กสทช. จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบไว้ ตามรายละเอียดด้านล่างดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ได้คัดเลือกตามผู้สมัครที่มีเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ และเรียงตามลำดับเวลาของที่มายื่นเอกสารใบสมัคร (สำหรับไปรษณีย์ ถือตามเวลาที่ลงทะเบียนทาง EMS)  

สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อสามารถขอรับเอกสารคืนได้ด้วยตนเองที่ สำนักงาน กสทช. อาคารเอ็กซิม ชั้น 22 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ เดือนมีนาคม 2558
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ เดือนมีนาคม 2558
สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี ๒๕๕๘  

กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  จำนวนไม่เกิน ๒๘๐ คน 

วัน และเวลาทดสอบ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.   ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๖๓/๑ ถนนพระรามที่ ๙ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายพร้อมใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พฤศจิกายน 57(เชียงใหม่)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและก...
สำนักงาน กสทช. ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ จำนวน 48 คน การทดสอบเมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2557 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามไฟล์แนบ https://www.youtube.com/watch?v=Rkg9owlDaCA#t=21
รูปบรรยากาศงานจัดเสวนาเครือข่ายอนุรักษ์ภาษาไทย พร้อมพิธีรับบัตรผู้ประกาศของสำนักงาน กสทช.
รูปบรรยากาศงานจัดเสวนาเครือข่ายอนุรักษ์ภาษาไทย พร้อมพิธีรับบัตรผ...
ภาพทั้งหมด ดูตามลิงค์ Facebook ด้านล่างได้เลยครับ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002487128525&sk=photos&collection_token=100002487128525%3A2305272732%3A69&set=a.738039786288919.1073741827.100002487128525&type=1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 3/2557 (เชียงใหม่)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเส...
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ  ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน กสทช. จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบไว้ ตามรายละเอียดด้านล่างดังต่อไปนี้