สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ เดือนพฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเส...
สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศดังกล่าว ประจำปี ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗  จำนวนไม่เกิน ๑๖๐ คน 

วัน และเวลาทดสอบ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ภาคเช้าเวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.    
ณ ห้องปฏิบัติการวิทยุ ชั้น ๒ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายพร้อมใบสมัคร
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ เดือนสิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ เดือนสิงหาคม 2557
สำนักงาน กสทช. ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ จำนวน ๙๓ คน การทดสอบเมื่อวันที่ 18, 19 และวันที่ 21 สิงหาคท 2557 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 2/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเส...
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน กสทช. จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบไว้ ตามรายละเอียดด้านล่างดังต่อไปนี้
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 2/2557
รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ครั้งที่ 2/2557
สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศโดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
          ข้อ ๑ กำหนดวันรับสมัครทดสอบ
                   ระหว่างวันที่ ๒๑๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  วันและเวลาราชการ
                   ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบครบจำนวนที่กำหนดในข้อแล้ว สำนักงาน กสทช.
จะปิดรับสมัครโดยทันที และผู้สมัครที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบส่วนที่เหลือจะต้องรอการเปิดรับสมัคร
ครั้งต่อไป
                   ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้สมัครทดสอบ
                   ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนี้
                   ๒.๑ มีสัญชาติไทย
                   ๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
                   ๒.๓ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม
          ๒.๔ ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับสูง ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การอบรมและทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อ ๓ จำนวนที่รับสมัครทดสอบ
                   จำนวนไม่เกิน ๒๑๐ คน
                   ข้อ ๔ วิธีการรับสมัครทดสอบ
                   ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ด้วยวิธีการ ดังนี้
                   ๔.๑ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อด้วยตนเองที่สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ชั้น ๒๒ อาคารเอ็กซิม  ๑๑๙๓
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯตามวันเวลาที่กำหนดในข้อ
                   ๔.๒ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานตามข้อทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
แบบตอบรับไปที่สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการ และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) สำนักงาน กสทช.เลขที่ ๘๗ พหลโยธิน ๘ (สายลม) สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ วงเล็บมุมซองว่า”สมัครทดสอบบัตรผู้ประกาศ” โดยสำนักงาน กสทช. จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันที่ยื่นใบสมัคร
                   ข้อ ๕ เอกสาร และหลักฐานประกอบการสมัครทดสอบ
                   ๕.๑ สำเนาประกาศนียบัตรการผ่านอบรมผู้ประกาศระดับสูงจากหน่วยงานจัดอบรมพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวนฉบับ
                   ๕.๒ รูปถ่ายสีขนาดนิ้ว แต่งกายสุภาพและถ่ายไว้ไม่เกินเดือน นับจากวันที่สมัครเข้ารับการทดสอบ ห้ามใช้รูปถ่ายที่เป็นภาพสแกนหรือรูปสติ๊กเกอร์ จำนวน ๒ รูป
                   ๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรเจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐ
แล้วแต่กรณี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวนฉบับ
                   ๕.๔ เอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุลของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ เป็นต้น
                   ข้อ ๖ ค่าใช้จ่ายในการสมัครทดสอบ
                   ผู้สมัครจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการทดสอบจำนวน,๐๗๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โดยจะประกาศรายละเอียดการชำระค่าใช้จ่ายพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
                   ข้อ ๗ การพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
                   ๗.๑ สำนักงาน กสทช. จะพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบจากเอกสารหลักฐาน
ใบสมัครของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบที่ได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วเท่านั้น
          ๗.๒ ในกรณีที่สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติ
ตามที่กำหนด สำนักงาน กสทช. จะยกเลิกผลการสอบเฉพาะบุคคลนั้นโดยทันที

๗.๓ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบจะพิจารณาเรียงลำดับตามวันเวลาที่ยื่น
ใบสมัคร ในกรณียื่นใบสมัครทางไปรษณีย์จะถือตามวันและเวลาที่ประทับตราส่งจากไปรษณีย์ต้นทางเป็นเวลารับสมัคร
                   ๗.๔ การพิจารณาของสำนักงาน กสทช. ถือเป็นที่สิ้นสุด       
                   ข้อ ๘ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
                   ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบ จะต้องเข้ารับการทดสอบตามวันและเวลาที่สำนักงาน กสทช. กำหนด ดังนี้
                   ๘.๑ วัน และเวลาทดสอบ
วันที่ ช่วงเวลา
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ภาคเช้า ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ภาคเช้า ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ภาคเช้า ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ภาคเช้า ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่าย ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

                   ๘.๒ สถานที่ทดสอบ
                             อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๖๓/๑ ถนนพระรามที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
                   ข้อ ๙ หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ
                   ๙.๑ เกณฑ์การทดสอบ
                   คณะทำงานทดสอบจะดำเนินการทดสอบ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
                          (๑) อักขรวิธี                  จำนวน ๓๐ คะแนน
                          (๒) ความถูกต้อง              จำนวน ๒๐ คะแนน
                          (๓) ความชัดเจน              จำนวน ๒๐ คะแนน 
                          (๔) การนำเสนอ              จำนวน ๒๐ คะแนน
                          (๕) เสียง                     จำนวน ๑๐ คะแนน
                                                          รวม   ๑๐๐ คะแนน
                   ๙.๒ เกณฑ์การผ่านการทดสอบ
                   ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน
                   ๙.๓ วิธีการทดสอบ
          ดำเนินการทดสอบ โดยการอ่านบททดสอบตามที่คณะทำงานทดสอบกำหนด

ข้อ ๑๐ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ
                   สำนักงาน กสทช. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ และวัน เวลาเข้ารับการทดสอบให้ทราบภายในวันที่สิงหาคม ๒๕๕๗ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. http://www.nbtc.go.th                                          
และ http://announcer.nbtc.go.th และที่สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. ชั้น ๒๒ อาคารเอ็กซิม  ๑๑๙๓ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์๒๒๗๑ ๗๖๐๐, ๐ ๒๒๗๑ ๗๕๐๐ต่อ ๕๕๑๘๕๕๒๒
                   ข้อ ๑๑ การเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบ
                   ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสามารถเข้ารับฟังคำแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบได้
ห้องประชุม ชั้นอาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. ในวันที่ ๑๓ และวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยจะประกาศรายละเอียดพร้อมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและก...
สำนักงาน กสทช. ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ จำนวน ๑๐๐ คน การทดสอบเมื่อวันที่ ๒๔ วันที่ ๒๕ วันที่ ๒๗ และวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 
สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) ย้ายสถานที่ ปฏิบัติการ
สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์...
เนื่องด้วย สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)  สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการ
ย้ายสถานที่ ปฏิบัติการ จากเดิม  เลขที่ ๘๗ ถนนพหลโยธิน  ๘ (ซอยสายลม)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  ไปสถานที่ปฏิบัติการใหม่ ชั้น ๒๒
อาคารเอ็กซิม  ๑๑๙๓  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ นั้น 

สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) จึงขอแจ้งปิดรับการยื่นคำขอทำบัตรผู้ประกาศชั่วคราวตั้งแต่วันที่กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป  เมื่อดำเนินการย้ายสถานที่ปฏิบัติการแล้วเสร็จ  จะเปิดให้บริการตามปกติและประกาศแจ้งทางเว็ปไซต์
ให้ทราบโดยทั่วกัน
ขออภัยในความไม่สะดวกมาโอกาสนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.) โทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๑ ๗๔๐๐,
๐๒ ๒๗๑ ๗๕๐๐, ๐๒ ๒๗๑ ๗๖๐๐  ต่อ ๕๕๐๔, ๕๕๒๑, ๕๕๒๒ และ ๕๕๑๘-๕๕๒๐ หรือทางเว็ปไซต์ nbtc.go.th

 
อบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศระดับสูง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศระดับสูง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขอประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรบัตรผู้ประกาศระดับสูง ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่19-21กรกฏาคม นี้ ณ .อาคารตรีศร มสธ. ค่าอบรม3000บาท โทร025047715-16  0812677929 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 1/2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเส...
การรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ  ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน กสทช. จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบไว้ ตามรายละเอียดด้านล่างดังต่อไปนี้
 
โครงการอบรมหลักสูตร ระดับต้น พิเศษ สำหรับบุคลากรของสถานีวิทยุที่ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ในเขตภาคใต้
โครงการอบรมหลักสูตร ระดับต้น พิเศษ สำหรับบุคลากรของสถานีวิทยุที่ได้รับใบอน...

โครงการอบรมหลักสูตร ระดับต้น พิเศษ สำหรับบุคลากรของสถานีวิทยุที่ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จากสำนักงาน กสทช. (ประเภทบริการชุมชน/สาธารณะ/ธุรกิจ)ในเขตภาคใต้

วันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2557
ณ โรงแรมเอราวัณพังงา โคกลอย จ.พังงา

ผู้เข้าอบรมเสียค่าใช้จ่ายเพียง 1,600 บาท รวมตำราและอาหารกลางวัน (ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3,600 บาท กสทช. ออกให้ 2,000 บาท)


*รับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ 100 คนเท่านั้น*

 

สอบถามโทร 0-2271-0151-60 ต่อ 462,463 หรือ 089-201-3449 เวลาราชการ