สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเทคนิคในการทดสอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 1/2562

22 เม.ย.
2562
วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 0:00 น.

สำนักงาน กสทช. จะจัด “การอบรมเทคนิคในการทดสอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ครั้งที่ 1/2562 สำหรับผู้ที่เคยสมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ระหว่างปี 2557 – ปัจจุบัน แต่สอบไม่ผ่าน เพื่อพัฒนาทักษะให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ให้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกอักขรวิธีและสามารถบรรลุเป้าหมายในการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
จัดขึ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
ณ  ห้องประชุม Ari Room ชั้นที่ 22 โรงแรม The Quarter Ari
 
เงื่อนไขการสมัคร
1. ต้องเป็นผู้ที่เคยสมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศฯ ระหว่างปี 2557 – ปัจจุบัน แต่ยังสอบไม่ผ่านเท่านั้น
2. สมัครผ่านทางออนไลน์ตามที่กำหนด
3. ผู้เข้าร่วมอบรม 25 คน โดยต้องได้รับการตอบรับทางอีเมล์เท่านั้น (นับตามเวลาที่สมัครก่อนหลัง)
4. นำใบประเมินเดิมที่เคยสอบติดตัวมาด้วยในวันอบรม
5. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

>>สมัครที่นี่<<
 

Page views: 4